Hệ thống BEG 2000 | Thiết bị phát aerosol cho bụi rắn

Hệ thống BEG 2000 được dùng để phát aerosol kiểm tra từ bột, bụi, phấn hoa…; lưu lượng khối lượng xấp xỉ 8 g/h – 7,3 kg/h với bộ giám sát lưu lượng khối lượng tự động.

Hotline tư vấn hỗ trợ
Call: 0909 330 447
Email: Sales@Thietbidochuyendung.vn