Hệ thống LSPG 16890 | Thiết bị phát aerosol cho bụi rắn

Hệ thống LSPG 16890 là thiết bị phát aerosol cho KCl và các bụi muối khác lên đến 10 μm dựa trên tiêu chuẩn ISO 16890.

Hotline tư vấn hỗ trợ
Call: 0909 330 447
Email: Sales@Thietbidochuyendung.vn