Hệ thống RBG 1000 | Thiết bị phát aerosol cho bụi rắn

Hệ thống RBG 1000 là máy tạo aerosol từ các bụi, phân hoa và các vào tử; lưu lượng khối lượng xấp xỉ 10 mg/h – 430 g/h

Hotline tư vấn hỗ trợ
Call: 0909 330 447
Email: Sales@Thietbidochuyendung.vn