Hệ thống RBG 2000 | Thiết bị phát aerosol cho bụi rắn

Hệ thống RBG 2000 là thiết bị phát tán aerosol từ các bột, phấn hoa và bào tử; lưu lượng khối lượng xấp xỉ 200 mg/h – 560 g/h.

Hotline tư vấn hỗ trợ
Call: 0909 330 447
Email: Sales@Thietbidochuyendung.vn